Finansijska pomoć roditeljima

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak je mera jednokratne podrške porodici koja je instrument populacione politike. Pravo na ovaj dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Više o uslovima, visini dodatka i potrebnim dokumentima pročitajte na strani Roditeljski dodatak.


Dečiji dodatak

dokumentacija za roditeljski i dečiji dodatak

Mnogo dokumenata potrebno za ostvarivanje prava

DEČIJI DODATAK ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

Visinu cenzusa, dodatka i dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje ovog dodatka pročitajte na strani  Dečiji dodatak.

DEČIJI DODATAK za decembar 2014. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.622,28

3.408,97

Pogledajte i neka od pitanja roditelja u vezi sa dečijim dodatkom.


Ostale naknade

  • Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji – grad Beograd

Pravo na jednokratno novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 20.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda prijavljenim zaključno sa 31. decembrom 2010. godine, odnosno nezaposlena porodilja, interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, sa prijavljenim boravištem zaključno sa 31. decembrom 2010. godine.
Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od tri meseca od dana porođaja Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45

Uz zahtev se prilaže:
– fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete – decu za koji se traži naknada;
– izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za podnosioca zahteva, Beograd, Nemanjina 30.

O pravu se odlučuje rešenjem.
Sa primerkom rešenja i ličnom kartom nezaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.
Zahtevi se podnose preko pisarnice svakog radnog dana od 8 do 17 sati.

( izvor: www.beograd.rs)

  • Pravo na stalnu novčanu pomoć za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca.

Pravo na stalnu novčanu pomoć, na osnovu Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti na teritoriji Grada Beograda, pored ostalih, imaju i imaju roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca. Ovaj vid pomoći ostvaruje se preko nadležnog Centra za socijalni rad jednom godišnje i iznosi:
• za roditelje dece predškolskog uzrasta – dve prosečne zarade ispalćene u gradu u prethodnom mesecu;
• za roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta – tri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu;
• za roditelje dece koja pohađaju srednju školu do kraja školovanja, a najduže do 20 godine života – četiri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu;
• za roditelje dece koja pohađaju višu školu do kraja školovanja, a najduže do 23 godine života, odnosno za roditelje dece koja pohađaju fakultet do kraja školovanjaa, a najduže do 26 godine života – pet prosečnih zarade isplaćenih u gradu u prethodnom mesecu

Broj telefona za oba sekretarijata, i dečje zaštite i socijalne zaštite je 3227-241.

  • Visina materijalnog obezbeđenja porodice koje nemaju prihoda iznosi:

  • za jednog člana porodice iznosi 5.694,00 dinara,
  • za dva člana porodice iznosi 7.823,00 dinara,
  • za tri člana porodice iznosi 9.962,00 dinara,
  • za četiri člana porodice iznosi 10.665,00 dinara,
  • za pet i više članova porodice iznosi 11.394,00 dinara.

(Izvor www.minrzs.gov.rs)

Osim roditeljskog dodatka, koji dobija svaka majka sa teritorije Srbije (za svako od četvoro rođene dece), neke lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatne vrste finansijske podrške roditeljima. Na strani Pomoć lokalnih samouprava za trudnice i porodilje pronađite više informacija.

Ostale informacije

Dokumentacija potrebna za prijavu deteta

– otpusna lista iz porodilišta
– uverenje o državljanstvu roditelja
– lične karte roditelja na uvid
– zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)
– za vanbračno rodjenu decu izvod iz matične knjige rodjenih za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstvaZa prijavu rodjenja ne plaća se taksa
Prijava rodjenja se vrši na opštini na kojoj je beba rodjena!

Telefoni i email Kancelarije zaštitnika gradjana

Za hitne pritužbe o teškim kršenjima ljudskih prava, gradjanima će od 1. februara, 24 časa dnevno, biti dostupan dežurni broj 064/876 8505, objavila je kancelarija zaštitnika gradjana.

Gradjani svoje pritužbe mogu da upute na adresu Zaštitnika, u Ulici Milutina Milankovića 106, ili da ih lično podnesu u Palati Srbije, istočno krilo, Bulevar Mihaila Pupina 2, svakog radnog dana od devet do 16 časova. Na raspolaganju su i dalje telefoni: 011/311 4437 i 011/214 2281, kao i imejl: zastitnik @ zastitnik.gov.rs.

Info centar Ministarstva rada i socijalne politike

Socijalna i porodično-pravna zaštita 011/303-86-61
Osobe sa invaliditetom i boračko invalidska zaštita 011/303-86-77
Nasilje u porodici 011/303-86-61
Rad i inspekcija rada 011/303-86-77
Penzijsko i invalidsko osiguranje 011/334-78-

Radno vreme Info-centra Ministarstva rada i socijalne politike je od 9-15 časova.

Govorni aparat: 011/360-7600
opcije koje možete izabrati:

1. iznos naknada po osnovu prava u socijalnoj zaštiti
2. iznos naknada po osnovu prava u porodično-pravnoj zaštiti
3. iznos naknada po osnovu prava u boračko-invalidskoj zaštiti
4. datum isplate i iznos naknada po osnovu prava u penzijsko-invalidskom osiguranju

Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva rada i socijalne politike.

DEČIJI DODATAK za novembar 2010. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)
2.033,05 2.642,96
3) NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2010. 3.586,65
II CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. decembra 2010.
a) Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 6.455,03 7.746,04
b) Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede
– Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 2,35 2,82
– Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 5,49 6,58