SRO ZEMUN

Roditelj

Radeći svakodnevno sa roditeljima i obrađujući najrazličitije teme, sve češće smo postajali svedoci izraženog nezadovoljstva roditelja prema školama – načinu rada, pristupanju i rešavanju raznih problema. Sa jedne strane roditelji su bili uvereni da su škole nepristupačne za saradnju, a od prosvetnih radnika smo čuli tvrdnje da su roditelji nesaradljivi.
Istina je negde između, ali problem je evidentan a glavni krivac je upravo nedostatak kvalitetne komunikacije, što kao posledicu ima sve veći jaz, nezadovoljstvo i niz neiskorišćenih potencijala sa obe strane.
Upravo nam je jedan od najvećih izazova i bilo pokretanje inicijative za osnivanje Saveta roditelja opština na dve opštine u Beogradu.

Ni jedan početak nije lak, i toga smo svi bili svesni, ali nešto je ipak postojalo – tada nama nevidljivo, zbog čega se gubi interesovanje. Verujem da se ovo dešavalo i u drugim sredinama. Možda je greška – ako to tako nazovemo, bio naš preveliki entuzijazam – nas roditelja pokretača i aktivista, možda smo pokazali i veća očekivanja nego što je trebalo na samom početku, ponešeni nadom da je ovo upravo prilika za stvaranje dobrog savezništva.

O daljim aktivnostima Saveta roditelja opštine Zemun redovno ćemo izveštavati na našem sajtu.

Hronološki pregled roditeljskih akcija i razvoja SRO Zemun:

Aktivnosti u školskoj 2012/13.

Roditelje nije lako pokrenuti. Neki jednostavno ne žele da talasaju, neki jednostavno nisu zainteresovani, čak i ako su ili su bili u Savetima svojih škola. Svesni toga da samo prisustvo u nekom školskom telu roditeljima ne daje osećaj i da su zaista i deo procesa školovanja svog deteta, daljim sastancima i sazivanjima roditelja u Zemunu smo pristupali sa velikim strpljenjem.
Oslonili smo se na dotadašnju izuzetnu saradnju koju smo kao Udruženje imali sa školama i inicijativu smo predstavljali i promovisali na sastancima Aktiva direktora i PP službe. Vremenom na našim sastancima bilo je sve više roditelja, ali i stručnih saradnika i direktora škola.
Od samog početka, opština Zemun nije bila zainteresovana za saradnju, iako su predstavnici opštine prisustvovali na nekoliko sastanaka, ali bez obzira na njihovo odbijanje, među roditeljima i školama interesovanje je raslo sve više vremenom i odlučeno je da se realizacija inicijative nastavi i da se Savet roditelja neformalno osnuje i da kao takav u nekom trenutku i pokrene i samu Opštinu.
Vremenom su se izdvojili sjajni roditelji ali i stručni saradnici koji su bili veoma proaktivni.

Roditeljima u Zemunu, inicijativa „I roditelji se pitaju“ o formiranju opštinskog Saveta roditelja predstavljena je prvi put 14. novembra, 2012. godine,  u amfiteatru OŠ „Lazar Savatić“, gde je održan i prvi sastanak na kome je predstavnicima Saveta roditelja i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola i predškolske ustanove u Zemunu, predstavljena inicijativa.

Ubrzo nakon prvog, održan je i drugi sastanak, tematski, 3. decembra 2012. u OŠ „Majka Jugovića“, i na inicijativu roditelja i dogovora sa prethodnog sastanka, tema je bila „Prevencija nasilja u školama“ uz predavanje Biljane Lajović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Tokom pune dve godine, redovni ali i tematski sastanci su se redovno održavali u školama kao i u prostorijama Udruženja Roditelj.

Još jednom se ovim putem javno zahvaljujemo svim roditeljima ali i predškolskoj ustanovi „Dr Sima Milošević“ kao i najaktivnijim osnovnim školama „Lazar Savatić“, „Majka Jugović“, „Sonja Marinković“ i „Sutjeska“ ali i svim drugim školama što svojim učešćem doprinose jačanju ove inicijative.

Aktivnosti 2013 /14.

Sastanci SRO su održavani tokom cele školske godine, međutim, Inicijativa nikada nije zvanično prepoznata od strane GO Zemun, čak i nakon dve godine njenog postojanja u našoj opštini.

Naš početni entuzijazam nije popustio ni posle ovoliko vremena, jer smo shvatili je osnivanjem SRO u Zemunu i bez same opštine već načinjen veliki korak napred u unapređivanju komunikacije roditelja i škola. Zadovoljstvo u tom smislu je pokazala i jedna i druga strana. U tom smislu smo i nastavili za započetim aktivnostima, roditelji su i sami očekivali nastavak, inicirali sastanke i tribine, aktivnosti na nivou pojedinih škola, dalja umrežavanja i povezivanja na lokalu.

U Zemunu je održano u ovoj školskoj godini ukupno pet sastanaka od kojih su tri bila tematska (Tribina o sportu, radionica o unapređenju položaja dece u Zemunu i Tribina o profesionalnoj orijentaciji) i jedna roditeljska akcija: Sportski porodični dan.

Osim pet zvaničnih sastanaka održano je još nekoliko neformalnih sastanaka manjeg broja roditelja radi operativnih dogovora. Svi sastanci SRO Zemun su bili organizovani u školama. Teme koje su najviše zanimale roditelje su kvalitetno slobodno vreme za decu tokom letnjeg i zimskog raspusta, sportske aktivnosti za decu kao i profesionalna orijentacija

Aktivnosti 2014/15.

Ove godine se SRO Zemun, udruženo sa još nekoliko Saveta roditelja drugih opština i gradova se priključio Koaliciji za monitoring inkluzivnog obrazovanja i Mreži prijatelja inkluzivnog obrazovanja (MPIO) koje su podržane od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Svojim aktivnostima, Saveti roditelja opština i gradova treba da doprinesu uspešnijoj socijalnoj inkluziji ali i inkluzivnoj praksi u obrazovanju. Dosadašnje aktivnosti SRO Zemun bile su usmerene na iniciranje bolje komunikacije i saradnje između škola i roditelja.

Dalje aktivnosti koje su planirane uključuju i veći broj roditelja i nastavnika, dodatne edukacije i povećanje informisanosti roditelja o diskriminaciji i osnaživanje za prijavu diskriminacije kada je prepoznaju.

Koalicija za monitoring Inkluzivnog obrazovanja kroz aktivne Savete roditelja opština i gradova okuplja roditelje, nastavnike i stručne saradnike u cilju prepoznavanja, praćenja i smanjenja diskriminacije i diskriminatornog ponašanja i situacija u školama.

Nakon završetka prve faze, koja je bila tek iniciranje same Koalicije, ističemo nekoliko glavnih tačaka za zaključak koje bi trebalo d anam svima budu vodič u planiranju narednih aktivnosti:

Nakon održanih fokus grupa sa roditeljima, nekoliko edukativnih sastanaka o diskriminaciji, možemo zaključiti da je roidteljima potrebna kontinuirana podrška i edukacija na ovu temu. Generalno je zaključak i da je potrebno proširiti krug aktivnih roditelja i onih koji su spremni da budu izvor informacija i podrška za roditelje kojima je to potrebno.

Da bi roditelji mogli da razlikuju nepravdu od diskriminacije u školama potrebno je mnogo više informisanja nego do sada. Potrebno je nekako „vratiti“ poverenje u institucije. Roditelji koji su upisali decu u specijalne škole sa teško odgovaraju od toga naročito imajući u vidu da nisu imali podršku sistema i dalje veruju da je to najbolje okruženje za njihovo dete.

Najznačajniji jeste zaključak da se roditelji i plaše pisanja pritužbe za diskriminaciju, plašeći se dalje kakve bi posledice imalo to po dete tj. odnos škole prema detetu. Veruju da su do sada iscrpeli većinu raspoloživih sredstava.

Zaključak je i taj da treba kontinirano raditi na senzibilisanju svih i informisanju kroz škole i školske aktivnosti, lokalne medije i javna dešavanja u našoj zajednici i da će se vremenom tako većina slučajeva diskriminacije i prevenirati, a svakako i stvoriti takva atmosfera gde će roditelji sa većim ohrabrenjem i pisati pritužbe ako bude bilo potrebno.

Uspostavljanje Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja (MPIO) pоkrеnula Fоndаciја zа оtvоrеnо društvо, Srbiја u sаrаdnji sа CIP – Cеntrоm zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu i Cеntrоm zа оbrаzоvnе pоlitikе u mајu, 2014. gоdinе.
CILJ izgradnje Mreže je povezivanje roditelja, nastavnika, predstavnika lokalnih samouprava, formalnih i neformalnih udruženja za zajedničko delovanje na unapređivanju uslova da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu.

Aktivnosti koje SRO Zemun sprovodi kao deo Mreže imaju za cilj podsticanje zaposlenih u obrazovnim ustanovama, članova školskih odbora i roditeljskih saveta na razvijanju inkluzivne klime u školi, kao i na pružanju dodatne podrške deci za uspešno uključivanje u nastavne i vannastavne aktivnosti.
Takođe želimo da delujemo i na rešavanje problema u lokalnoj sredini kroz aktivnosti usmerene kako prema roditeljima, nastavnicima i široj javnosti tako i prema donosiocima odluka i lokalnim institucijama.

U ovoj godini SRO Zemun je zajedničkim akcijama roditelja, dece i nastavnika sprovelo akciju „Tolerancija je…“, detaljnije možete pročitati na sledećim stranicama:

Zajednička akcija roditelja, dece i nastavnika u školama: „Tolerancija je…“

Izložba akcije „Tolerancija je…“ u Staroj Kapetaniji

Aktivnosti planirane do kraja školske godine 2015.

SRO Zemun će, i ove godine, kao deo Koalicije za monitoring inkluzivnog obrazovanja, biti uključen u aktivnosti promocije i zaštite prava deteta na obrazovanje organizovanjem monitoringa i sprovodjenjem procedura za otkrivanje i prijavljivanje slučajeva diskriminacije i drugih oblika kršenja prava deteta u obrazovanju.

U januaru ove godine članovi SRO Zemun su prošli dvodnevni trening o prepoznavanju i procesuiranju slučajeva diskriminacije dece u inkluzivnom obrazovanju koji je organizovan u saradnji sa Kancelarijom Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Trening ima za cilj da osnaži, pre svega, roditelje da pružaju podršku drugim roditeljima u slučajevima kršenja prava deteta ili diskriminacije.

Na ovaj način treba da se prenose iskustva i znanja, kako bi se specifični slučajevi prepoznali na vreme, i roditelji ohrabrili da podnose pritužbe, ako je potrebno, telima koja su zadužena za procesuiranje kršenja prava deteta ili diskriminacije u obrazovanju. Roditelji treba da zajedno sa predstavnicima Koalicije promovišu prava sve dece na obrazovanje kod roditelja i nastavnika u školama, na savetima roditelja, na sastancima sa školskom upravom i prosvetnom inspekcijom, itd.

Sastanci SRO Zemun se i dalje održavaju redovno u cilju planiranja aktivnosti, a ukoliko ste zainteresovani da se priključite, ili niste do sada imali prilike ili saznanja o radu SRO Zemun, dobrodošli ste.

Takođe ukoliko ste roditelj koji ima problem i misli da su prava na obrazovanje njegovog deteta narušena, budite slobodni da nam se obratite za savet.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More