Roditeljski dodatak

Roditelj

Roditeljski dodatak je mera jednokratne podrške porodici koja je instrument populacione politike. Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) čl. 14–16 utvrđeno je pravo na roditeljski dodatak, dok su bliži uslovi i način ostvarivanja prava uređeni čl. 16–18a Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 i 27/11 – US). Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je:

– državljanin Republike Srbije; – ima prebivalište u Republici Srbiji; – ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje – neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja. roditeljski dodatakRedosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak sa kompletnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života deteta. Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka i članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000,00 dinara. Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu. Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta i sledećih dokumenata:

– izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, koji ne mogu biti stariji od 6 meseci;– uverenja o državljanstvu Republike Srbije majke koje ne može biti starije od šest meseci; – fotokopije lične karte majke; – fotokopije zdravstvene knjižice majke; – prijava prebivališta za decu; – uverenja nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, te da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja; – dve fotokopije kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (za korisnike koji nemaju otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice otvara se kod ove finansijske organizacije, u svrhu isplate prava, po službenoj dužnosti poseban račun).

NAPOMENA: Od juna prošle godine, izvode su dužni da vam obezbede državni organi.

Isplata roditeljskog dodatka za prvo dete vrši se jednokratno, a za drugo, treće i četvrto dete u 24 jednake mesečne rate. (izvor www.minrzs.gov.rs)

  Visine iznosa za roditeljski dodatak možete pogledati na našoj stranici u OVOJ tabeli.

 Dokumentacija potrebna za dobijanje roditeljskog dodatka – Beograd

Pravo na roditeljski dodatak gradjani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu, 27. marta 43-45. Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište u Republici Srbiji;
 • da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Redosled rodjenja utvrdjuje se prema broju živorodjene dece majke u momentu podnošenja zahteva za novorodjeno dete. Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokumenata:
 • originalnih izvoda iz Matične knjige rodjenih za svu decu, koji ne mogu biti stariji od 6 meseci;
 • fotokopije prijava prebivališta za decu;
 • originalnog uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku koje ne može biti starije od šest meseci;
 • fotokopije lične karte;
 • fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
 • uverenja Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev,da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rodjenja;
 • fotokopije kartice tekućeg računa kod „Poštanske štedionice“. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod „Poštanske štedionice“.

Zahtevi se podnose preko pisarnice svakog radnog dana od 08,00-17,00 sati. Zahtev možete preuzeti i putem Interneta, na sajtu Grada Beograda.

U skladu sa čl. 14, stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava uslove iz st. 1-5. ovog člana, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

U skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, br. 22/09), čl. 33, stav 1. tačka 7. i 9. i Odlukom Ustavnog suda broj IUz-40/2012 od 11. jula 2014. godine („Sl. glasnik RS, br. 104/14) utvrđeno je da pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava uslove iz čl. 14, st. 1-5., može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije. Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, u slučaju kada je majka deteta strani državljanin, potrebno je da otac deteta priloži, pored propisanih dokaza za sebe, i dokaze koji se odnose na ispunjenost uslova na strani majke.

U tom smislu, potrebno je priložiti:

1) dokaz da je majka strani državljanin (uverenje o državljanstvu);
2) dokaz da majka ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopiju pasoša);
3) dokaz o zdravstvenom osiguranju majke;
4) dokaz o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;
5) uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
6) dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.
Navedeni dokazi moraju biti izdati u skladu sa pravilima uređenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim apostilom („APOSTILLE“)

 

VAŽNA INFORMACIJA: Imajte u vidu da zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak možete podneti najkasnije do navršenih  šest meseci starosti deteta.

Dokumentacija potrebna za dobijanje roditeljskog dodatka – Vojvodina

Dodatno se roditeljski dodatak samo za prvo dete, isplaćuje i od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu i demografiju, samo majkama koje žive na teritoriji AP Vojvodine i njegov iznos je 30.000,00 dinara. Uz zahtev, potrebno je dostaviti, gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja, sledeća dokumenta:

 • dokaz o prebivalištu majke;
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke;
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci. Majke koje žive na teritoriji grada Novod Sada dobijaju i od grada roditeljski dodatak čiji je iznos 15.000,00 dinara. Uz ovaj zahtev potrebno je dostaviti, Gradskom sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, sledeća dokumenta:
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci;
 • fotokopija lične karte(lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More