Press clipping

Priznajmo, roditeljstvo košta!

Jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju budući roditelji u kontaktu s volonterima Udruženja RODITELj je – da li imamo pravo na neku finansijsku pomoć? Da odmah razbijemo iluzije, deca se rađaju iz ljubavi, ali – roditeljstvo košta!
U ovom tekstu dajemo pregled najznačajnijih finasijskih stimulacija koje daje država ili lokalna samouprava porodicama koje dobiju decu:

 • RODITELJSKI DODATAK; o kome smo već pisali. Potrebna dokumenta možete naći na sajtu www.roditelj.org
 • DEČIJI DODATAK ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

Deca za koju se ostvaruje pravo ne mogu biti starija od 19 godina i moraju se redovno školovati u školama koje su u sistemu škola Republike Srbije. Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu. Podnosilac zahteva i članovi domaćinstva mogu posedovati poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva. Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak su prihodi ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva. Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za zahteve podnete u novembru 2007. godine iznosio je 4.943,74 dinara a za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu (uvećani cenzus) iznosi 5.932,48 dinara.

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede za mešovito domaićnstvo (prihodi po nekom osnovu i prihodi od poljoprivrede) iznosi redovni 2,35 odnosno uvećani cenzus 2,82 dinara po članu domaćinstva.

Cenzus za ostvarene prihode isključivo od poljoprivrede iznosi redovni 5,49 odnosno uvećani cenzus 6,58 dinara po članu domaćinstva.
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se u opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

 • fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
 • fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 • fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
 • potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
 • potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 • poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
 • dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
 • školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvreda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
 • fotokopija kartice tekućeg računa.

Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:

 • akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 • akt o produženju roditeljskog prava;
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja ( izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
 • dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).

Isplata dečijeg dodatka je na tekući račun Poštanske štedionice a korisnicima koji ga nemaju službenim putem otvara se poseban račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Autonomna pokrajina VOJVODINA

Dodatno se roditeljski dodatak samo za prvo dete, isplaćuje i od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu i demografiju, samo majkama koje žive na teritoriji AP Vojvodine i njegov iznos je 30.000,00 dinara. Uz zahtev, potrebno je dostaviti, gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja , sledeća dokumenta:

 • dokaz o prebivalištu majke;
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke;
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci.

Majke koje žive na teritoriji grada Novod Sada dobijaju i od grada roditeljski dodatak čiji je iznos 15.000,00 dinara. Uz ovaj zahtev potrebno je dostaviti, Gradskom sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih za dete-dokument da nije stariji od 6 meseci;
 • fotokopija lične karte(lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija kartice tekućeg računa ‘Poštanske štedionice’. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren na ime majke.

Pokrajinski sekretarijat nudi osim roditeljskog dodatka za prvo dete još:

 • novčanu pomoć porodici u kojij se rode blizanci, u iznosu od 400.000,00 dinara i taj iznos isplaćuje se ucelo;
 • novčanu pomoć porodici u kojoj se rode trojke odnosno četvorke, u iznosu od 600.000,00 dinara i taj iznos se isplaćuje ucelo.

Uz zahtev se prilaže:

 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine – grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (fotokopija lične karte)
 • izvodi iz matične knjige rođenih za blizance, trojke, odnosno četvorke

OPŠTINA JAGODINA
Nezaposlene trudnice i porodilje dobijaju mesečnu finansijsku pomoć od 10.000 dinara
Svako novorođeno dete dobija 200 evra, a svako četvrto, peto i naredno dete po 200 evra mesečno 18 godina do punoletstva.
Prava se ostvaruju i dodatne informacije dobijaju u organu opštinske službe nadležnom za poslove socijalne zaštite

GRAD BEOGRAD
Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno od stupanja na snagu Odluke 13. februara 2009 u iznosu od 40.000,00 dinara za 2009. godinu, bez obzira na broj prethodno rođene dece.
Pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda prijavljenim zaključno sa 11. februara 2009. godine, odnosno nezaposlena porodilja, interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, sa prijavljenim boravištem zaključno sa 11. februara 2009. godine.
Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od tri meseca od dana porođaja, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, Tiršova 1.
Zahtevi se podnose preko pisarnice svakog radnog dana od 08,00-17,00 sati.

Uz zahtev se prilaže:

 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete- decu za koji se traži naknada;
 • Izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za podnosioca zahteva, Beograd, Nemanjina 30.

O pravu će se odlučivati rešenjem .
Sa primerkom rešenja i ličnom kartom nezaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg račun kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.

Pravo na stalnu novčanu pomoć za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca.

Pravo na stalnu novčanu pomoć, na osnovu Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti na teritoriji Grada Beograda, pored ostalih, imaju i imaju roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca.Ovaj vid pomoći ostvaruje se preko nadležnog Centra za socijalni rad jednom godišnje i iznosi:

 • za roditelje dece predškolskog uzrasta – dve prosečne zarade ispalćene u gradu u prethodnom mesecu;
 • za roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta – tri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu;
 • za roditelje dece koja pohađaju srednju školu do kraja školovanja, a najduže do 20 godine života – četiri prosečne zarade isplaćene u gradu u prethodnom mesecu;
 • za roditelje dece koja pohađaju višu školu do kraja školovanja, a najduže do 23 godine života, odnosno za roditelje dece koja pohađaju fakultet do kraja školovanjaa, a najduže do 26 godine života – pet prosečnih zarade isplaćenih u gradu u prethodnom mesecu

Magazin Mama, broj 134, strane 68, 69, 70 i 71, februar 2010. godine.


NAPOMENA:
Tekst je iz februara 2010. godine, a aktuelne informacije o cenzusima i iznosima možete pronaći na strani Finansijska pomoć roditeljima.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More