Stručni tekstoviZdravlje

UZROCI NISKOG RASTA KOD DECE

Rast je veoma složen proces koji se odvija pod uticajem brojnih genetskih činilaca i niza faktora iz okoline.

Normalno rast je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, adekvatne ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja. U praksi, kod većine dece i adolescenata koji se obraćaju pedijatrima i pedijatrijskim endokrinolozima zbog problema niskog rasta, ne postoje organske bolesti, genetski ili hormonski poremećaji. U takvim slučajevima visina deteta, koja je u skladu sa visinom ili modelom rasta roditelja ili drugih bliskih srodnika, upućuje na porodično nizak ili usporen rast.

Prepoznavanjem fizioloških oblika niskog rasta izbegava se opsežno, komplikovano i skupo laboratorijsko ispitivanje. Prvenstveni zadatak lekara je da objasni uzrok usporenog rasta, predoči prognozu (najčešće povoljnu) u pogledu visine u odraslom dobu i otkloni nepotrebnu zabrinutost deteta i njegovih roditelja.

Rano otkrivanje onih uzroka poremećaja rasta i razvoja koji mogu uspešno da se leče, poboljšava krajnji ishod terapije (nedovoljna ishrana, celijakija, nedostatak hormona rasta ili hipotiroidizam, prerani pubertet) ili omogućava bolju prognozu (hronične inflamatorne bolesti creva, bolesti bubrega).

 Dakle, sistematski prikazani, glavni uzroci niskog rasta bi bili:

       1. Normalne varijante niskog rasta (konstitucionalni i porodični)

       2. Hromozomske abnormalnosti: Turner i Down sindrom

       3. Skeletne displazije

       4. Drugi genetski sindromi: Russell-Silver, Noonan, Prader-Willy

       5. Intrauterini zastoj u rastu (SGA)

       6. Endokrine bolesti: Hipotireoza, Cushing sy, Rani pubertet, loše regulisan dijabetes , GHD

       7. Malnutricija

       8. Hronične bolesti: gastrointestinalnog trakta (Celijakija  i inflamatorna bolest creva), bubrezne bolesti (HBI)

       9. Medikamenti: Kortikosteroidi, Simultana terapija ADHD-a

      10. Idiopatski nizak rast (nepoznatog uzroka)

N.B. Postoji i nesosetljivost na hormon rasta. U ovom slučaju se radi o poremećaju zbog mutacije na nivou receptora za hormon rasta i ovde je terapija GH-om bez efekta.

       Auksološko praćenje:

Kako bi se na vreme otkrili uzroci niskog rasta, i kako bi se na vreme mogle preduprediti posledice takvog stanja potrebni su redovni sistematski pregledi u vrtiću i školi. Merenje TV i TT, pravljenje krivulje rasta.

Svakom detetu kod kojeg postoji sumnja da se radi o malom rastu potrebno je uraditi skrining: Biohemija krvi, Krvna slika, Analiza urina, Sedimentacija eritrocita, Tiroidni status, Antitela na tkivnu transglutaminazu, Kariotip, IgF1 I IgFBP3 .

Odrediti ciljnu visinu (za dečake: visina majke +13 cm + očeva visina i podeliti sa 2., a za devojčice: visina oca -13 cm + visina majke i podeliti sa 2). Saznati porođajnu dužinu i težinu, kao i  trajanje trudnoće. Odrediti koštanu zrelost (Rtg leve šake + doručje). Planirati MR glave (hipotalamus – hipofiza)

Danas postoji vodič za lekare za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta. Pored toga potrebno je napraviti i vodič za roditelje koji će pomoći roditeljima da razumeju uzroke, posledice i tretman dece sa problemom niskog rasta.

Danas se u terapiji koristi biosintetski hormon rasta, čija primena  jasno donosi  evidentni fizički i psihološki benefit. Daje se isključivo putem supkutanih injekcija a završetak terapije nastupa kada koštana zrelost kod devojčica dostigne 13-14, a kod dečaka 15-17 godina .

Autor teksta:

DR VLADISLAV BOJIĆ Pedijatar endokrinolog

APLIKACIJA „KARTA RASTA“

Postoje brojne aplikacije, a za roditelje u Srbiji se izdvaja aplikacija „Karta rasta“ (NB Soft) jer je na našem jeziku i koriste se isti standardi rasta kao i u elektronskim kartama rasta u domovima zdravlja.

Aplikacija je besplatna i dostupna za Android i Ajfone i tablete, a omogućava vođenje „dnevnika rasta“ za više dece. U aplikaciji takođe postoji automatsko računanje takozvanog genetskog potencijala, odnosno srednje visine roditelja prilagođene polu deteta.

Zatim se na grafikonu u aplikaciji za svako dete može jasno videti aktuelna visina i brzina rasta, uz jasno označenu zonu visokog i niskog rasta. Takođe, na grafikonu se može videti i ako je dete normalne visine ali odstupa od srednje visine roditelja, odnosno genetskog potencijala.

Ukratko, ova i slične aplikacije predstavljaju odličnu pomoć roditeljima u vođenju evidencije o rastu dece. U slučaju da roditelji uz pomoć aplikacije uoče poremećaj rasta, mogu se javiti nadležnom pedijatru i zatražiti savet i pre redovnog sistematskog pregleda.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More