BeogradIzdvajamoSaopštenja za javnost

Uključenost, a ne samo prisutnost

U amfiteatru OŠ „Lazar Savatić“ u Zemunu juče je održana je tribina “Uključenost, a ne samo prisutnost“ koju su u okviru međunarodne Dečije nedelje organizovala udruženja „Prijatelji dece Zemuna“, „Evo ruka“ i RODITELj u saradnji sa CIP- Centrom za interaktivnu pedagogiju.
Na tribini su pored predstavnika pomenutih udruženja učestvovali i predstavnici osnovnih i specijalnih škola, kao i mame dece sa invaliditetom. Facilitator tribine bila je Vesna Zlatarović iz CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju, koja je prisutnima predstavila osnovna značenja i razlike između inkluzije i integracije dece sa smetnjama u razvoju u okviru sistema osnovnog obrazovanja kao i razliku između medicinskog i socijalnog modela invalidnosti.

fotografija iz arhive Udruženja RoditeljMališani crtali kako vide svoja prava
Cilj tribine bio je da skrene pažnju na to da sama prisutnost dece sa smetnjama u razvoju i mladih sa invaliditetom u redovnim školskim ustanovama nije dovoljna i ne podrazumeva i uključenost koja je neophodna na svim nivoima.
Tribina je pokrenula mnoga pitanja koja se dotiču trenutnog stanja u školama i problema i nesklada između zakonskih rešenja i trenutnih mogućnosti da se na njih odgovori, kao i potrebama za dodatnim servisima koji bi pružali podršku porodicama i neophodnosti saradnje svih sektora.

O važnosti činjenice da sistem obrazovanja treba da obezbedi jednako pravo i dostupnost sticanja znanja bez diskriminacije i izdvajanja, govorio je Milan Ilijin Micko iz Udruženja „Prijatelji dece Zemuna“, naglasivši da se na taj način šalje poruka i roditeljima dece sa invaliditetom da njihova deca nisu isključena iz svakodnevnog života, a oni kao roditelji prepušteni sami sebi.

Prema rečima prisutnih, većina pokušaja roditelja da upišu svoje dete sa nekim od stepena invalidnosti u redovno odeljenje, bili su samo integracija deteta u školski sistem, bez njegove prave uključenosti u sve aktivnosti unutar odeljenja. Veliki broj prepreka koje postoje u sistemu obrazovanja, od nedovoljnog broja profesionalaca do fizičkih barijera, onemogućavaju da se proces inkluzije sprovede u potpunosti i na pravi način.

Prema rečima Ane Ćosić Knežević, predsednice udruženja Evo ruka i majke deteta s smetnjama u razvoju, jedan od najvećih problema sa kojima se roditelji suočavaju jeste nedostatak podrške sistema. „Iako je moje dete krenulo u redovnu školu, posle kraćeg vremena bila sam prinuđena da ga ispišem i ponovo upišem u specijalnu jer škola nije mogla da obezbedi neophodne uslove za aktivno uključivanje mog deteta u redovne nastavne aktivnosti.“

I pored toga što se ukazuje na neophodnost oslanjanja na snage i ono šta svako dete može da uradi i postigne, u praksi je još uvek vidljiv pristup koji se oslanja na medicinski model i zbog toga još uvek postoje kolebanja i brojne prepreke: u stavovima, fizičke barijere i u organizaciji nastavnog procesa, koje je potrebno prevazići kako bi uključenost bila potpuna.

„Ovakav nesklad koji se dešava u praksi govori u prilog činjenici da institucije sistema ne rade sinhronizovano, a dodatno ni svi roditelji nisu u potpunosti upoznati sa zakonskim rešenjima niti sa pravima koja ostvaruju, istakla je Dragana Soćanin, predsednica Udruženja RODITELj, dodavši da su roditelji ključni akteri i to pogotovo roditelji dece koja nemaju smetnje u razvoju, a koji treba da budu vršnjačka podrška i oslonac u inkluzivnom procesu.

Vidljiv pomak od integracije ka inkluziji možemo pronaći u raznovrsnim primerima dobre prakse kojih za sada ima nedovoljno. Sa druge strane, takva situacija nam predstavlja značajan izazov i ostavlja prostor da otvorena pitanja i probleme pretvorimo u mogućnosti i rešenja i to aktivnim učešćem cele zajednice uz apsolutnu podršku institucija sistema naročito na lokalnom nivou.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More