Roditelj info centar

Dokumenta za upis u vrtić

Saveti pravnika

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU

NAPOMENA: U Sekretarijatu kažu da se ova dokumenta se prilažu tek  prilikom upisa detata u vrtić.

Ipak, neki vrtići odmah uz prijavu traže i dokumentaciju, te je najbolje da se o tome raspitate u predškolskoj ustanovi u koju upisujete dete!

Saveti pravnika

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se prijavljuje, kao i za svu decu u porodici

2. Za zaposlene roditelje:

u privatnoj firmi: potvrda iz PIO fonda o upisanom radnom stažu osiguranja za zaposlene M4 ili obrazac M1 (prijava na osiguranje), tzv. lični listing
u državnoj firmi: potvrda o zaposlenju;
za vlasnike firmi: fotokopija rešenja o upisu u registar – Agencija za privredne registre ili M4 obrazac
za umetnike: Rešenje iz poreske uprave o utvrđenoj osnovici, M4 obrazac ili potvrda iz Udruženja umetnika;
za studente – potvrda o redovnom studiranju (za tekuću školsku godinu).

3. Za osetljive grupe:

– samohrani roditelji (jedan od nabrojanih dokumenata):
– fotokopija tužbe za razvod braka ili sporazumnog predloga za razvod braka
– fotokopija presude o razvodu braka
– odluka o poveravanju deteta nakon prestanka vanbračne zajednice ili fotokopija podnetog zahteva za poveravanje
– tužba za vršenje roditeljskog prava (poveravanje deteta)
– izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
– umrlica za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo
– deca u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite – Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu
– deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju – potvrda nadležne zdravstvene institucije
– za korisnike materijalnog obezbeđenja – Rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik MOP- a
– deca teško obolelih roditelja – Rešenje o invalidnosti ili medicinska dokumentacija o bolesti roditelja
– za ostale osetljive kategorije – Rešenje ili preporuka Centra za socijalni rad

4. ostalo:

– lica na odsluženju vojnog roka – potvrda vojnog organa
– lica na odsluženju kazne – potvrda kazneno – popravne ustanove

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More