Prijava novorođenčeta

ŠTA JE POTREBNO ZA PRIJAVU NOVOROĐENČETA?

* Rok za prijavu rođenja deteta u opštini je 30 dana od dana rođenja. Prilikom prijavljivanja određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta. Tehnička lica zaposlena u porodilištima, tokom boravka mame i bebe, na osnovu informacija dobijenih od porodilje, popunjavaju prijave beba. Prijave se u roku od nekoliko dana dostavljaju Matičnim evidencijama u opštinama nadležnim po mestu i adresi porodilišta.

U Beogradu se prijave dece rođene u porodilištima vrše u sledećim opštinama: Savski Venac, Zvezdara i Zemun. Dalja procedura i potrebna dokumentacija zavise od toga da li je dete rođeno u bračnoj zajednici ili ne.

Dokumenta potrebna za prijavu novorođenčeta
Creative Commons License photo credit: gadl

* AKO SU RODITELJI U BRAKU:

Ukoliko je dete rođeno u bračnoj zajednici roditelja, a brak traje duže od 9 meseci i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese:

 • otpusnu listu iz porodilišta
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • uverenje o državljanstvu za oba roditelja
 • svoju i ličnu kartu drugog supružnika.

Ista dokumentacija se donosi i ako su roditelji u braku kraće od 9 meseci ili imaju različita prezimena ili različita državljanstva, ali je potrebno je prisustvo oba roditelja.

* AKO RODITELJI NISU U BRAKU:

Ukoliko dete nije rođeno u braku roditelja, potrebno je da dođe majka i tom prilikom donese:

 • svoj izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • ličnu kartu.

Ukoliko prirodni otac deteta želi da prizna očinstvo, doći će kod matičara zajedno sa majkom, a dokumentacija koju će priložiti je:

 • uverenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lična karta.
 • Izjava o priznanju očinstva daje se  i overava kod matičara

Izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih i uverenja o državljanstvu koja dostavljaju roditelji ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Nakon popunjavanja podataka potrebnih za prijavu deteta, matičar šalje nepotpun izvod nadležnoj upravi MUP-a gde se izvod kompletira određivanjem jedinstvenog matičnog broja (JMBG) za dete. U roku od 4-10 dana kompletirani izvodi se vraćaju nadležnoj opštini i tada ih roditelji mogu preuzeti.

Informacije o tome da li je izvod iz matične knjige rođenih vraćen u opštinu mogu se dobiti i putem telefona:

– U Beogradu

-za bebe rođene u porodilištu u Višegradskoj na broj 011/2061-718

-za bebe rođene u porodilištu Narodni Front na broj 011/2061-724

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zvezdara na broj 011/3405-730

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zemun na broj 011/2198-323, lok.447 i 448

-u Novom Sadu na broj 021/420-066

u Kragujevcu na broj 034/336197

– u Nišu na broj 018/504-488

U ostalim gradovima informacije se mogu dobiti na brojeve telefona odgovarajućih opštinskih službi.

2. PRIJAVA PREBIVALIŠTA DETETA

* Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u MUP-u, odnosno njihovim područnim policijskim upravama, nadležnim po mestu prebivališta roditelja. Tom prilikom se izdaje uverenje o prebivalištu deteta. Ova procedura se sprovodi nakon dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih za dete, a procedura zavisi od toga da li su roditelji deteta u braku ili ne.

 1. Ukoliko je dete rođeno u braku a roditelji prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da dođe jedan od roditelja sa svojom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih za dete, čitko popunjenim zahtevom za prijavu/odjavu prebivališta(može se kupiti u bolje snabdevenim knjižarama) i dokazom o plaćenoj administrativnoj taksi.Informacije o visini takse i brojevima žiro računa za plaćanje dobijaju se direktno u policijskim upravama u kojima se vrši prijava prebivališta deteta.
 2. Ista dokumentacija se dostavlja i ukoliko dete nije rođeno u bračnoj zajednici, ili roditelji nisu prijavljeni da žive na istoj adresi, ali je neophodno prisustvo oba roditelja i lične karte za svakog od njih.

Uverenje o prebivalištu se dobija odmah.

3. PRIJAVA DETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU

* Dete rođeno u inostranstvu, čiji je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja državljanin Republike Srbije, prijavljuje se najbližem konzulatu naše zemlje na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu. Odmah nakon izvršene prijave, dete se upisuje u pasoš jednog od roditelja (po njihovom izboru) ili mu se izdaje sopstveni pasoš.

* Ukoliko dete nije rođeno u braku, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je državljanin Republike Srbije. Otac koji nije naš državljanin izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države. Tom prilikom je potrebno prisutvo oba roditelja.

UKRATKO

Ako ste upravo dobili dete, imate mesec dana da smislite ime i pripremite sledeće papire:

– otpusna lista iz porodilišta
– uverenje o državljanstvu roditelja
– lične karte roditelja na uvid
– zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)
– za vanbračno rodjenu decu izvod iz matične knjige rodjenih za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstva. Za prijavu rodjenja ne plaća se taksa
Prijava rodjenja se vrši na opštini na kojoj je beba rodjena!