IzdvajamoRoditelj Info Centar #covid19

Šta se radi u slučaju kada oba roditelja moraju da budu hospitalizovana?

Šta Instrukcija Ministartsva zapravo nalaže i koji su koraci

Udruženju Roditelj javio se veliki broj roditelja zabrinutih za zbrinjavanje njihove dece u epidemiološkoj situaciji koja može rezultirati hospitalizacijom oba ili jednog roditelja u jednoroditeljskim porodicama i samim tim, sprečavanjem roditelja da vrše svoje roditeljsko pravo i brigu o decu. Nedavni slučaj tri maloletna deteta u Vranju čiji je otac umro pre nekoliko dana, a majka se trenutno nalazi na lečenju zbog infekcije virosom COVID-19, dok deca danima čekaju da neko od srodnika preuzme brigu o njima, jer nisu testirana, dodatno je zabrinuo celokupnu javnost Srbije.(link)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja objavilo je Instrukciju o postupanju ustanova socijalne zaštite u uslovima proglašenog vanrednog stanja izazvanog pandemijom oboljevanja od virus COVID-.19, u zaštiti dece bez roditeljskog staranja (link)

Instrukcija nije previše detaljna, definiše na koje slučajeve se odnosi i ko u tim situacijama preuzima brigu o decu. Postoji jasna obaveza nadležnih centara za sociajlni rad da se u svakom slučaju odredi konkretni privremeni staratelj svakom detetu koja se bude našlo u ovakvoj situaciji i to redosledom: srdonik, hranitelj, i na kraju država

Pozdravljamo fleskibilni pristup koji instrukcija prepoznaje, što znači da će se posebno odlučivati u svakom konkretnom slučaju u odnosu na uzrast i kapacitete dece, kao i da postoji naglasak na participaciju deteta, odnosno njihovu saglasnost za bilo koju meru koja će se sprovoditi. Kao prva mogućnost, razmatraće se ostanak dece u sopstvenom stanu ili kući uz svakodnevni nadzor centra, srodnika, okruženja, volontera itd, a ako za to nema uslova, smeštaj u srodničku porodicu. Ako nijedna od ove dve mogućnosti nije izvodljiva, dete-deca će se smeštati u hraniteljsku porodicu a kada ni to nije moguće, poslednja opcija je smeštaj u ustanovu za decu bez roditeljskog staranja. U svim opcijama koje podrazumevaju izmeštanje dece iz kuće ili stana u kojima žive jeste da imaju negativan rezultat testa na virus COVID-19, a ako se smeštaju u srodničku ili hraniteljsku porodicu, među njihovim članovima takođe ne sme da bude zaraženih ili osoba kojima je izrečena mera obavezne izolacije.Instrukcija takođe propisuje trenutnu obavezu nadležnog centra za socijalni rad da obezbedi uslove za testiranje dece.

Iako je evidentna namera nadležnog ministarstva da se najpre sagledaju mogućnosti koje će što je moguće manje traumatizovati decu, instrukcija ne sadrži dovoljno detalja o rokovima za postupanje nadležnog centra, resursima koji su im na raspolaganju, kao i međusobnoj koordinaciji zdravstvenih ustanova i nadležnog centra za socijalni rad, a posebno prioritizaciji testiranjaza decu koja su se našla u ovakvoj situaciji. Upravo izostanak ovih detalja doveo je do toga da je troje dece u Vranju danima čekalo da bude testirano, kako bi brigu o njima preuzeo neko od srdonika.

Dodatno, postavlja se pitanje podobnosti i drugih deci bliskih lica za postavljanje za privremene staratelje (komšije, prijatelji, itd.) ukoliko za to postoji saglasnost roditelja i deteta-dece, a pre smeštaja u hraniteljsku porodicu. To bi sasvim sigurno bilo manje traumatično rešenje. Iz instrukcije nije jasno koji su rokovi za postupanje, odnosno ukidanje privremenog starateljstva, a nakon isteka uslova koji su do njega doveli.

Iako je u uslovima vanrednog stanja od izuzetne važnosti poštovanje zadatog okvira i sproveđenje mera u jasnoj hijerarhiji, apelujemo na nadležno ministarstvo da bude otvoreno i fleksibilno za najefikasnija rešenja, i u tom smislu, u ovim slučajevima smanji fokus sa birokratije, preusmeri ga na konkretnu ličnost svakog deteta i olakša, verovatno jednu od najtežih situacija sa kojima se do sada susrelo. Zato molimo da se ova Instrukcija dodatno dopuni, kako napred navedenim detaljima, tako i svim drugim koji će se eventualno pojavljivati kao potreban i logičan odgovor usled situacije koje će se dešavati na terenu.

Takođe, molimo sve postupajuće službenike centara za socijalni rad da u situacijama primene ove Instrukcije, budu što je moguće više fleksibilni a u cilju zaštite najboljih interesa deteta-dece i ublažavanja njihove traume nastale usled odvajanja od roditelja.

Istovremeno, još jednom podsećamo da je po uzoru na ovu instrukciju potrebno obezbediti i uputstva o postupanju koja se odnose na viđanje deteta sa roditeljem sa kojim ne žive, što su tražile i druge organizacije civilno društva (link), kao i u slučajevima hospitalizacije roditelja ili  staratelja odraslih osoba sa invaliditetom ili mentalnim smetnjama.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More