javno zagovaranjemladi

Podrška mladima sa invaliditetom

Kakva je podrška mladima sa invaliditetom potrebna i kako je pandemija uticala na njih i njihove porodice?

Tokom 2020. i 2021. istraživali smo kako se mladi snalaze u nastavi na daljinu, da li učestvuju u nekim odlukama koje se njih tiču i šta osećaju kao posledice pandemije Kovid-19.

Rezultati tih upitnika i razgovora sa učenicima i učenicama su pokazali da je tema pandemije dominantna i to u vezi sa svakim aspektom njihovog života. Dodatno su pogođeni mladi sa invaliditetom jer su svi servisi podrške sistema (a toga je inače veoma malo) stali sa radom tokom pandemije.

Apelujemo na lokalne samouprave da unaprede mehanizme podrške mladima sa invaliditetom i njihovim porodicama. Ključno je da se u Lokalnim akcionim planovima za mlade predvide mere i aktivnosti za ublažavanje posledica pandemije. Takođe je važno da se pronađu održivi mehanizmi podrške koji mogu da se realizuju i u situacijama sličnim pandemiji Kovid-19, kao što je psihološka podrška.

Koje su posledice pandemije koje su se odrazile na život mladih sa invaliditetom i njihovih porodica?

Rezultati našeg istraživanja pokazali su da više od 80% roditelja mladih sa invaliditetom i dalje oseća neki nivo stresa, anksioznosti ili depresije. 

  • Više od 40% roditelja mladih sa invaliditetom je navelo da je osećalo umeren nivo stresa tokom pandemije a i kasnije, dok je 20% bilo pod visokim nivoom stresa. 
  • Više od 60% mladih sa invaliditetom oseća neki nivo stresa kao posledicu. 

Kao posledica pandemije koje primećuju kod svoje dece, roditelji mladih sa invaliditetom su naveli: 

  • Gubljenje rutine, previše vremena u kući, desocijalizacija
  • Otuđenje jedni od drugih, nedostatak druženja
  • Dodatno povlačenje u sebe i nevidljivost zajednici
  • bezvoljnost
  • Dodatna izolovanost od društva, povlačenje u svoj svet

23% roditelja navodi da su im bile potrebne usluge razgovora sa psihologom ili drugim stručnim licem, a da im nisu bile dostupne. 

Rezultati ovih ispitivanja su nam ukazali da je potrebna hitna reakcija lokalnih vlasti da kroz sve raspoložive resurse obezbede mladima sa invaliditetom i njihovim porodicama podršku u vidu potrebnih usluga i dostupnih servisa podrške: prostora, organizacije zajedničkih aktivnosti, volonterski servisi i sl.

Celu brošuru možete preuzeti ovde Podrška mladima sa invaliditetom


Analiza i upitnik sprovedeni su u okviru projekta “Ublažavanje posledica pandemije kod mladih u Zemunu kroz izradu novo LAP-a za mlade”. Ovaj projekat dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno društvo – ACT” koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne odražava nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa i Građanskih inicijativa.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More